Regulamin świadczenia usług hostingowych

I. Definicje

 1. „Operator” – UniStyle.pl Krzysztof Kuczmański, REGON 473291643, NIP 727-260-83-28
 2. „Klient” – podmiot, który dokonał skutecznego zamówienia na stronie internetowej Operatora pod adresem https://panel.unistyle.pl, przez co rozumie się rejestrację konta w panelu klienta oraz wybór przynajmniej jednej usługi hostingowej i jej opłacenie.
 3. Strony” – Klient i Operator.
 4. Usługi hostingowe” – udostępniane na rzecz Klienta zasoby serwera Operatora o parametrach zgodnych z ofertą Operatora na moment składania zamówienia przez Klienta.
 5. „Okres Rozliczeniowy” – okres wyrażony w miesiącach kalendarzowych lub transferze rocznym, będący podstawą rozliczenia należności Klienta wobec Operatora.
 6. „Siła Wyższa” – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne wobec podmiotu dotkniętego przez Siłę Wyższą, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, akty władzy państwowej lub samorządowej, terroryzm.
 7. „Oferta Operatora” – spis zasobów serwera dostępny na stronie: https://unistyle.pl/hosting-stron-internetowych udostępnianych na Okres Rozliczeniowy w ramach określonej opłaty abonamentowej wyrażonej kwotą netto.
 8. „Transfer roczny” – transfer miesięczny pomnożony przez liczbę miesięcy w roku.
 9. „Panel klienta” – strona internetowa umożliwiająca otrzymanie statusu Klienta po rejestracji konta.

II. Określenie podmiotów, prawa i obowiązki

 1. Operator świadczy usługi wyłącznie dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych wykonujących działalność gospodarczą (np. spółki kapitałowe prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe) oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółki akcyjne w organizacji, spółki osobowe prawa handlowego).
 2. Usługi hostingowe świadczone są przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu. Klient dokonując zamówienia akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu: https://unistyle.pl/regulamin-uslug-hostingowych
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora o czym Klient jest informowany na 14 dni przed zastosowaniem zmian.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej niniejszym regulaminem zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Klient, który wykorzystuje Usługi Hostingowe do przechowywania zbioru danych osobowych zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy Powierzenia Danych Osobowych, na mocy której ustanawia Operatora Procesorem Danych. Operator dostarcza wzór umowy, w której Klient wskazuje zakres oraz poziom w jakim Operator przetwarza dane osobowe.
 6. Klient, który wykorzystuje Usługi Hostingowe do przechowywania zbioru danych osobowych zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Operatora.
 7. Wzór umowy Powierzenia Danych Osobowych znajduje się pod linkiem: Wzór Umowy Powierzenia Danych Osobowych.

III. Zastrzeżenia świadczenia usług hostingowych

 1. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. sporadycznych, krótkich przerw w działaniu Usług hostingowych, trwających nie dłużej niż 5 sekund, w związku z wykonywaniem okresowych aktualizacji oprogramowania. Operator zastrzega że przerwy mogą wystąpić od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 do 24:00 lub w soboty, niedziele i święta,
  2. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, lub konta z którego dochodzi do wysyłania masowej korespondencji e-mail,
  3. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku naruszenia lub możliwości naruszenia dóbr Klientów lub Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu),
  4. zablokowania usług hostingowych Klienta w przypadku narażenia systemu świadczenia Usług hostingowych Operatora na niestabilność,
  5. natychmiastowego zawieszenia wykonywania usługi w przypadku otrzymania nakazu od uprawnionych organów administracji państwowej.
 2. Operator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia ciągłej dostępności do swoich zasobów za pomocą sieci Internet.
 3. Operator zobowiązuje się do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych raz na dobę, jednak nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z utraty danych przechowywanych w zasobach Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Klienta za pomocą zasobów Operatora.

IV. Korespondencja i płatności

 1. Usługi hostingowe świadczone są w 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych.
 2. Klient otrzymuje fakturę VAT za zamówione usługi drogą elektroniczną, na adres mail wskazany podczas rejestracji. Adres mail do dostarczania faktur drogą elektroniczną może zostać zmieniony.
 3. Przed końcem okresu rozliczeniowego klient otrzymuje fakturę VAT lub fakturę pro-forma za świadczenie usług hostingowych za kolejny okresie rozliczeniowy. Brak płatności w terminie określonym w/w dokumentem oznacza rezygnację ze świadczonych usług hostingowych.
 4. Za dzień dokonania zapłaty faktury uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym Operatora.
 5. Klient i Operator zobowiązują się zawiadamiać na piśmie drugą Stronę o każdorazowej zmianie siedziby, adresu korespondencyjnego, prawnej formy wykonywanej działalności lub nazwy, w terminie 14 dni od dokonania zmiany, jednak nie później niż na 31 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. Operator może wymagać od Klienta przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zaistnienie takich zmian. W razie niedopełnienia powyższych obowiązków Operator może zawiesić lub ograniczyć zakres świadczonych Usług hostingowych.

V. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Reklamacje Klienta mogą dotyczyć konkretnych uchybień w świadczeniu Usług hostingowych w tym wysokości naliczanych opłat abonamentowych przez Operatora i winny być zgłaszane niezwłocznie po zaistnieniu uchybień, jednak nie później niż 5 dni po ich zaistnieniu.
 2. Reklamacje należy składać mailem oraz w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, datę zamówienia Usługi hostingowej, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty abonamentowej, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi hostingowej wraz z podaniem okresu, w którym to nastąpiło), numeru faktury, daty sporządzenia reklamacji oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta oraz fakultatywnie inne posiadane dokumenty uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacja Klienta powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni od jej doręczenia Operatorowi. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostaje poinformowany  na adres e-mail podany podczas rejestracji w panelu klienta, o ile taki adres nie został zmieniony na inny adres korespondencyjny.
 5. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności wynikających z zamówionych usług.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług hostingowych przez Operatora, które było następstwem Siły Wyższej, nastąpiło z winy Usługobiorcy lub wskutek nieprzestrzegania przez Klienta przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, albo było spowodowane czynnikami, na które Operator nie miał wpływu.
 7. Wszelkie spory związane z zakresem objętym niniejszym regulaminem, rozstrzygane będą na drodze polubownej, a w przypadku braku możliwości rozwiązania sporu, przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.