loader

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES

UniStyle.pl

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego UniStyle.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://panel.unistyle.pl, zwanej dalej „Sklepem” lub „Panelem Klienta”. Sklep jest zarządzany przez Krzysztof Kuczmański, prowadząc działalność gospodarczą pod firmą UniStyle.pl z siedzibą w Łodzi zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 727-260-83-28 oraz REGON 473291643 będąc, zwanym „Sprzedawcą”. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 42 676 30 25 oraz za pomocą formularza kontaktowego.

 1. Wstęp

W
części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach
zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych
Klientów Sklepu, zwanych dalej „Klientami”. Za dane osobowe uważa się
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest
osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w
szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden
lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji
nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi
nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez
Ministra Rozwoju.

W
dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z
przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki,
geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

W
zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już
przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników
końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub
podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej
lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych
potrzeb.

 1. Deklaracja

Realizując
nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się
dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu,
realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Są to w szczególności:  Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 tzw. RODO lub GDPR. W szczególności,
czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

 • przechowywane
  w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
  dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane
przetwarzane przez Sprzedawcę są przechowywane są na zewnętrznych
bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych
przez Sprzedawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia
danych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Panelu Klienta jest Sprzedawca.

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

W
pierwszej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe Klientów
korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Sklepu, jeżeli
jest to:

 • niezbędne
  do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku
  prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w zakresie danych: – nazwisko i
  imiona Klienta, – numer ewidencyjny NIP , adres do korespondencji,
  adresy elektroniczne, dane do faktury.

 • realizowane
  w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z
  Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej
  usługi lub sposób jej rozliczenia,

 • uzasadnione
  celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług
  świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w zakresie
  danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące
  Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym
  punkcie, – oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci
  telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał
  Klient, – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
  każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, –
  informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą
  elektroniczną.

Nie
przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez
Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z
zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród
wymienionych danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

 • niezbędne
  do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z
  przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług
  świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta,

 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane
w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art.
19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).
Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych
przetwarzanych przez Sprzedawcę. Zakres danych przetwarzanych przez
Sprzedawcę został opublikowany w pkt 5 Polityki prywatności i plików
cookies.

W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest
to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób
dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0,
poz. 922 z późn. zm.).

Niezależnie,
możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas
albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności
osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w
szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a
także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art.
23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn.
zm.).

W
pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w
szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy
oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pozyskane
w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr
0, poz. 1030 z późn. zm.).

 1. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane
osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które
definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie
niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje
zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

 1. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy
powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. firma
utrzymująca DataCenter, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności
albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia
usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie
pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym
powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich
Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do
nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości
e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie
udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem
sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej
czynności organu lub sądu.

 1. Uprawnienia Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,

 • prawo poprawiania swoich danych,

 • prawo
  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
  czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
  jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
  zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
  którego zostały zebrane,

 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Możemy
udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych
uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień,
prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 20 Polityki
prywatności i plików cookies.

 1. Dzienniki serwerowe

To
wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące
żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu.
Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta,
adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania
oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie
identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane
gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez
czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one
przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności
opisanych w niniejszym dokumencie.

W
związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny
możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne
dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane
techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi
przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu,
zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej
drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem
przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z
mechanizmu pamięci przeglądarki.

 1. Pamięć podręczna

Świadcząc
usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z
pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta.
Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki,
zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe
jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi
sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest
przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w
której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając
tym samym łącze internetowe Klienta.

 1. Geolokalizacja

My
albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie
plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji,
polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu
Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika
GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

 1. Tag pikselowy

My
albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie
plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są
to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają
rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie
internetowej.

 1. Pliki cookies – wprowadzenie

W
trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne
technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki
cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg
znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np.
komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta
podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do
schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy
następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies
zawierają
informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Najczęściej
zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do
danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne,
wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

 1. Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów
korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Sklepu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na
przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub
uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich
telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie
zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez
użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego
warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od
opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki
cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn.
zm.).

 1. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki
  niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz
  funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające
  pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze
  Sklepu jest niemożliwe,

 • pliki
  funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta
  ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w
  zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
  internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i
  wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z
  niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,

 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,

 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies Sprzedawcy,

 • pliki cookies podmiotów trzecich.

 1. Pliki cookies Sprzedawcy

Pliki
cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i
wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego
indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności
staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na
urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania,
utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub
usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie
treści, język czy jej kolor.

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Sprzedawca
może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach
usług:

 • Google
  Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii
  reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

 • Google
  Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych,
  realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie
  zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,

 • Google
  Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które
  umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi
  Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,

 • YouTube
  – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które
  umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc.
  może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Sprzedawca
może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker
Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być
stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie
społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia
taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu
przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z
użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych
czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie
z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką
prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do
zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami
ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym
zakresie przetwarzają  nasze dane:

 1. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej
ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików
cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie
zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana
ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich
zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla
konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami
zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami
można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W
celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer

 2. Chrome

 3. Safari

 4. Firefox

 5. Opera

 6. Android

 7. Safari (iOS)

 8. Windows Phone

 9. Blackberry

W
zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia 
Google Ads Preferences.  

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. 

Zgoda
na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak
pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

 1. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep
może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub
oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych
stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki
prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z
polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po
wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 1. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy
sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej
lokalizacji.

 1. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie
czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z
dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system
niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów.
W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

rodoPrivacy @ unistyle.pl

Z
chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w
przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z
przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do
kontaktu.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny –  Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl