loader

Regulamin świadczenia Usług Zaufania w formie Stacjonarnej

 1. Definicje

  a) Usługi Zaufania – usługi świadczone przez [Eurocert Sp. z o.o.], z siedzibą w [ul. Puławska 472, Warszawa], posiadającej NIP [numer 9512352379] polegające na generowaniu Certyfikatów Kwalifikowanych dla Kwalifikowanych Podpisów Elektronicznych oraz Kwalifikowanych Pieczęci Elektronicznych.
  b) Subskrybent – osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o wydanie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub Kwalifikowanej Pieczęci Elektronicznej.
  c) Umowa – umowa zawierana między [Eurocert Sp. z. o.o.]  w którego imieniu i na rzecz działa Weryfikator Tożsamości będący pracownikiem firmy UniStyle.pl z sedzibą na Al. T. Kościuszki 80/82/302 numerem NIP PL7272608328, a Subskrybentem w celu świadczenia Usług Zaufania.
  d) Ważne Dokumenty tożsamości – dokumenty identyfikacyjne, takie jak dowód osobisty, paszport, a dla Pieczęci Kwalifikowanej wydanej dla osoby prawnej Umowa spółki, oryginał odpisu z KRS, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot oraz  inne dokumenty potwierdzające tożsamość Subskrybenta o które może poprosić Weryfikator Tożsamości.
  e) Weryfikator Tożsamości – pracownik firmy UniStyle.pl  o nieposzlakowanej opinii posiadający zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, który zawiera umowę z Subskrybentem działając w imieniu i na zecz Eurocert Sp. z o.o.

 2. Warunki świadczenia Usług Zaufania w formie stacjonarnej

  a) Usługi Zaufania w formie stacjonarnej obejmują indywidualne spotkanie z Subskrybentem w celu weryfikacji tożsamości i podpisania tradycyjnej umowy.
  b) Spotkanie odbywa się w wyznaczonym miejscu i terminie, uzgodnionym z Subskrybentem.
  c) Podczas spotkania Subskrybent jest zobowiązany dostarczyć ważne Dokumenty tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.
  d) Weryfikator Tożsamości  weryfikuje Dokumenty tożsamości Subskrybenta, wprowadzając dane niezbędne do świadczenia usługi do systemu informatycznego Eurocert Sp. z o. o.
  e) Po weryfikacji tożsamości Subskrybenta i podpisaniu tradycyjnej umowy, [UniStyle.pl] wydaje Kwalifikowany Podpis Elektroniczny lub Kwalifikowaną Pieczęć Elektroniczną w formie stacjonarnej.
  f) Weryfikator Tożsamości może odmówić wydania Certyfikatu Kwalifikowanego w przypadku:
  f-1) odrzucenia wniosku o Certyfikat Kwalifikowany przez Eurocert sp. z o.o.
  f-2) gdy data ważności Paszportu na podstawie którego ma zosać wydany certyfikat jet krótsza lub równa 1 rok
  f-3) gdy przedstawione dokumenty budzą wątpliwości Weryfikatora Tożsamości o czym decyduje Weryfikator Tożsamości.
  g) Proces wydania Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub Pieczęci Elektronicznej jest opracowany zgodnie z najlepszą wiedzą Eurocert Sp. z o.o. i nie wymaga w żadnym kroku wejścia w posiadanie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego, lub Kwalifikowanej Pieczęci Elektronicznej przez UniStyle.pl

 3. Obowiązki Subskrybenta

  a) Subskrybent jest zobowiązany dostarczyć ważne Dokumenty tożsamości podczas spotkania z przedstawicielem [UniStyle.pl].
  b) Subskrybent zobowiązuje się do zachowania poufności wobec swojego Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub Kwalifikowanej Pieczęci Elektronicznej oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.
  c) Subskrybent ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z wydanego Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub Kwalifikowanej Pieczęci Elektronicznej.

 4. Ochrona danych osobowych

  a) [UniStyle.pl] przetwarza dane osobowe Subskrybenta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
  b) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Subskrybenta znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO, dostępnej na stronie internetowej https://unistyle.pl

 5. Postanowienia końcowe

  a) Regulamin świadczenia Usług Zaufania w formie stacjonarnej jest dostępny na stronie UniStyle.pl, a w gestii Subskrybenta pozostaje zapoznanie się z Regulaminem przed zawarcie Umowy.
  b) W przypadku sporów wynikających z Umowy, strony zobowiązują się do rozwiązywania ich polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby [Eurocert Sp. z o.o.].

Niniejszy regulamin świadczenia Usług Zaufania w formie stacjonarnej jest aktualny od [2023-03-01] i podlega ewentualnym zmianom.


Aktualizacja regulaminu: 2023-06-04: zmiana porządkująca Strony zawieranej Umowy. Wskazanie Eurocert jako strony umowy.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl