loader

Regulamin świadczenia usług hostingowych

 1. Definicje

  a) Usługodawca – [UniStyle.pl], z siedzibą w [Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 80/82], posiadająca NIP [numer PL7272608328] oraz REGON [numer 473291643], reprezentowana przez [Krzysztof Kuczmański].
  b) Klient – firma, instytucja lub organizacja korzystająca z usług hostingowych świadczonych przez Usługodawcę.
  c) Usługi hostingowe – usługi świadczone przez Usługodawcę, obejmujące hosting poczty e-mail, stron internetowych oraz sklepów internetowych.
  d) Strona internetowa – witryna internetowa lub aplikacja internetowa przechowywana i udostępniana przez Usługodawcę na serwerze.
  e) Sklep internetowy – platforma e-commerce umożliwiająca sprzedaż towarów lub usług przez Klienta.

 2. Poczta e-mail

  a) Usługodawca zapewnia hosting poczty e-mail jako część usług hostingowych.
  b) W celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizacji zagrożeń związanych z pocztą e-mail, Usługodawca stosuje różne zabezpieczenia:

  • SPF (Sender Policy Framework) – mechanizm autoryzacji nadawcy, który ogranicza możliwość podszywania się pod domenę e-mail Klienta.
  • RBL (Real-time Blackhole List) – lista adresów IP znanych ze spamowaniem lub innymi niepożądanymi działaniami, która jest monitorowana na bieżąco przez Usługodawcę.
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail) – technologia umożliwiająca weryfikację autentyczności wiadomości e-mail.
  • GreyListing – metoda opóźniania wiadomości e-mail od nieznanych nadawców w celu odfiltrowania większości spamu.
  • Manualne czarne i białe listy nadawców oparte o adresy IP i adresy domen Internetowych – możliwość ręcznego dodawania nadawców do listy blokowanych lub zaufanych.
  • Heurystyczne zabezpieczenia antyspamowe – automatyczne mechanizmy wykrywające i blokujące wiadomości spamowe na podstawie różnych czynników.
  • Heurystyczne zabezpieczenia antywirusowe – skanowanie załączników w wiadomościach e-mail w celu wykrycia i blokowania wirusów. c) Adresy IP używane przez Usługodawcę są na bieżąco monitorowane pod kątem list RBL.
 3. Ochrona danych osobowych (RODO)

  a) Usługodawca działa zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  b) Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług hostingowych oraz w celach zgodnych z prawem.
  c) Usługodawca gwarantuje poufność, integralność i dostępność danych osobowych Klienta.
  d) Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  e) Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
  f) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO dostępnej na stronie internetowej.

 4. Zasady działania

  a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania działań technicznych w celu utrzymania ciągłości świadczenia usług hostingowych, w tym aktualizacji oprogramowania i konserwacji sprzętu.
  b) W tym celu Usługodawca może planować Okienka Serwisowe, które odbywają się w godzinach poza standardowymi godzinami pracy biurowej.
  c) Harmonogram Okienek Serwisowych obejmuje dni robocze od godziny 19:00 do 24:00 oraz dowolne godziny w weekendy.
  d) Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Okienka Serwisowe miały jak najmniejszy wpływ na dostępność usług hostingowych.

 5. Regulacje prawne

  a) Świadczenie usług hostingowych przez Usługodawcę podlega obowiązującym przepisom prawa, w tym ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  b) Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulacji prawnych dotyczących treści udostępnianych na stronie internetowej lub sklepie internetowym.

 6. Odpowiedzialność

  a) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, awarie techniczne, utratę danych, przerwy w dostępie do usług hostingowych spowodowane działaniem siły wyższej ani Okienek Serwisowych.
  b) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępniane na stronie internetowej lub sklepie internetowym i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw przez udostępniane treści.

 7. Opłaty

  a) Klient zobowiązany jest do terminowego opłacania ustalonych opłat za usługi hostingowe zgodnie z wybranym pakietem i harmonogramem płatności.
  b) Nieuregulowanie płatności w terminie może skutkować zatrzymaniem ciągłości świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę.

 8. Postanowienia końcowe

  a) Regulamin stanowi wiążący dokument, który traktuje się jako formę umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
  b) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany w odpowiedni sposób.
  c) Regulamin obowiązuje wyłącznie firmy, instytucje i organizacje, a nie osoby prywatne.

Niniejszy regulamin jest aktualny od [data] i obowiązuje przez cały okres korzystania z usług hostingowych świadczonych przez Usługodawcę.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl